RESPONSABLE DO TRATAMENTO DE DATOS

ASOCIACIÓN FKM CINE provista de CIF G70579453 actúa como titular, dinamizadora e xestora de contidos da presente web, en diante FKM CINE. En consecuencia, FKM CINE é a Responsable do Tratamento dos seus datos.

O Usuario poderá contactar co Responsable de Tratamento por algún dos medios expostos a continuación:

Dirección: R/ Alcalde Sanjurjo, 2 planta 5º, Puerta G 15002 A Coruña
Correo electrónico: fkm@festivalfkm.gal

A presente política de protección de datos poderá variar co tempo debido aos posibles cambios lexislativos, xurisprudenciais ou dos criterios seguidos pola Axencia Española de Protección de Datos e/ou a autoridade competente en cada momento. É por iso polo que FKM CINE resérvase o dereito a modificar o presente aviso legal para adaptalo a novidades lexislativas ou xurisprudenciais que se atopan vixentes no momento preciso en que se acceda aos websites, así como a prácticas do sector.

Nos anteriores supostos, FKM CINE anunciará nesta páxina Web, os cambios introducidos coa suficiente antelación á súa posta en práctica.

DATOS IDENTIFICATIVOS

Nome de dominio: www.festivalfkm.gal
Nome comercial: FKM, Festival de Cinema Fantástico da Coruña
Denominación social: ASOCIACIÓN FKM CINE
NIF: G70579453
Domicilio social: r/ Alcalde Sanjurjo, 2 planta 5º, Puerta G 15002 A Coruña
Teléfono: 610997743
e-mail: fkm@festivalfkm.gal
Inscrita en el Registro Provincial de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia co num. 2019/023144-1ª

FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DATOS

Os datos solicitados mediante a cumprimentación dos formularios trataranse co fin de atender á relación entre o Usuario e a organización, e en concreto, trataranse para as seguintes finalidades:

  1. Comunicar aos usuarios información considerada por FKM CINE como útil en relación coa actividade da entidade, os actos, actividades e talleres que organice no marco do FKM Festival de Cinema Fastástico dá Coruña.
  2. Formalizar a participación e levar a cabo as matrículas nas actividades ofrecidas pola asociación.
  3. Formalizar a venda de material promocional.

Os datos solicitados serán unicamente aqueles que figuran nos formularios do website e, en definitiva, unicamente aqueles que nos facilite o usuario mediante a cumprimentación dos formularios pertinentes. Devanditos datos solicitados son os estritamente necesarios para que FKM CINE poida levar a cabo a súa actividade e ofrecer os servizos e demais prestacións mencionadas nos Estatutos da Entidade.

Os datos proporcionados serán unicamente destinados aos fins determinados, explícitos e lexítimos expostos anteriormente -así como aqueles fins determinados por unha norma de rango legal-. Neste sentido, FKM CINE non tratará os datos, ulteriormente, de maneira incompatible co devanditos fin.

Así mesmo, os datos proporcionados conservaranse mentres non se exerza por parte da persoa usuaria o seu dereito de supresión dos mesmos, conservándose, no devandito caso, soamente aqueles sobre os cales recaia unha obrigación legal de conservación, nos prazos fixados legalmente.

Finalmente, no caso de que con posterioridade requírase facer un tratamento dos datos cunha finalidade diferente ás expostas, facilitarase ao usuario toda a información necesaria e requiriráselle o consentimento expreso para que os seus datos persoais poidan ser tratados para a dicir finalidade diferente.

LEXITIMIDADE PARA O TRATAMENTO DE DATOS

Aceptando a presente política de privacidade, a persoa usuaria consente de forma libre e inequívoca o tratamento dos seus datos para as finalidades expostas anteriormente, constituíndo este consentimento a legitimación para o posterior tratamento de datos.

Mediante a marcación da casa “Lin e acepto a Política de Privacidade, Aviso Legal e Política de Cookies”, o Usuario declara ler os textos legais e estar conforme co seu contido.

Así mesmo, devandito consentimento comportará a incorporación dos datos persoais do Usuario nun ficheiro automatizado responsabilidade de FKM CINE e inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos da Axencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Finalmente, infórmase os Usuarios da website, que as respostas ás preguntas expostas nos formularios de recollida de datos que poidan ser contidos na presente website teñen carácter voluntario, aínda que a negativa a facilitar os datos solicitados pode comportar a imposibilidade de acceso aos servizos que o requiran.

DESTINATARIOS DOS DATOS TRATADOS

Os datos persoais e/ou de navegación facilitados polos Usuarios, salvo que se informou ao Usuario da posible existencia de cesións dos seus datos a terceiros e salvo os casos amparados pola lexislación vixente e as autorizacións dos parágrafos seguintes, non serán cedidos a ningún terceiro alleo a FKM CINE, sen o consentimento expreso dos Usuarios.

No resto dos casos FKM CINE colaborará para que os terceiros cumpran coa lexislación vixente, aínda que a responsabilidade será exixible aos citados terceiros, excepto en casos de culpa e/ou neglixencia de FKM CINE.

FKM CINE contrata a súa infraestrutura virtual segundo un modelo de ?computación na nube? a través da empresa DINAHOSTING e ao amparo da Directiva 95/46/CE e a Decisión 2002/2/CE.

INFORMACIÓN AO USUARIO SOBRE OS DEREITOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPOSICIÓN, SUPRESIÓN E PORTABILIDAD DOS SEUS DATOS

Os Usuarios poderán exercitar, respecto dos datos solicitados na forma descrita no punto anterior, os dereitos recoñecidos no Regulamento da Unión Europea 2016/679 de 27 de abril, e en particular os dereitos de acceso, rectificación, oposición, cancelación de datos, supresión e portabilidad dos datos. Os dereitos referidos no parágrafo precedente poderán exercitarse por cada Usuario, ou ben enviando correo electrónico a fkm@festivalfkm.gal ou ben mediante solicitude escrita e asinada, acompañada de fotocopia de DNI ou Pasaporte, dirixida á seguinte dirección: R/ Alcalde Sanjurjo, 2 planta 5º, Puerta G 15002 A Coruña.

Así mesmo, se un Usuario non desexa recibir información vía correo electrónico ou calquera outro medio, poderá comunicalo por calquera medio que quede constancia da súa recepción a FKM CINE na dirección indicada.

Doutra banda, os Usuarios poderán retirar o seu consentimento ao tratamento dos seus datos persoais en calquera momento, sen que iso poida afectar de modo algún a licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Finalmente, o Usuario poderá interpor reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos no caso que non vise satisfeito o exercicio dos dereitos anteriormente mencionados. Dita reclamación poderase interpor mediante o uso da Sede Electrónica do organismo antes mencionado, cuxo acceso se realiza mediante a utilización da seguinte ligazón: https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica-web/vistas/infoSede/inicio.jsf.

RESPONSABILIDADE DOS USUARIOS POR USO E CONTIDO

Tanto o acceso aos websites como o uso que poida realizarse da información e contidos incluídos nos mesmos, será de exclusiva responsabilidade de quen o realice. Por tanto, o uso que poida facerse da información, imaxes, contidos e/ou produtos apuntados e accesibles a través do mesmo, estará supeditada á legalidade, sexa nacional ou internacional, aplicable, así como aos principios de boa fe e uso lícito por parte dos Usuarios, quen serán enteiramente responsables do devandito acceso e correcto uso. Os Usuarios estarán obrigados a facer un uso razoable dos servizos ou contidos, baixo o principio de boa fe e con respecto á legalidade vixente, á moral, á orde pública, aos bos costumes, aos dereitos de terceiros ou da propia organización, todo iso segundo as posibilidades e fins para os que están concibidos. FKM CINE non asume responsabilidades, xa sexan directas ou indirectas, por dano emerxente ou lucro cesante, derivadas do mal uso dos servizos ou contidos realizado polos Usuarios ou terceiros.

INFORMACIÓN LSSI-CE

En cumprimento do deber de información contemplado no artigo 10 da vixente Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, comunicámoslle que a dinamizadora e xestora de contidos da Web onde pode descargar diferentes aplicacións e/ou informacións é FKM CINE con domicilio en Praza Fonte Seoane, 2- 11 Esquerda (15001 A Coruña) e coa xestión do dominio de Internet https://festivalfkm.gal inscrito no rexistro correspondente, atendendo a comunicacións dos usuarios e/ou interesados a través do e-mail fkm@festivalfkm.gal

Calquera outra actividade comercial, mercantil, administrativa ou de contratación de bens e/ou servizos é responsabilidade da sociedade mencionada anteriormente, propietaria deste dominio.

INFORMACIÓN SOBRE O USO DOUTRAS WEBS E REDES SOCIAIS

A organización só se fai responsable dos contidos e da xestión das páxinas web da cal sexa ela o titular ou ostente un dereito de análoga natureza. Calquera outra páxina web ou rede social ou repositorio de información en Internet, fóra da presente web, é responsabilidade dos seus lexítimos titulares.

FKM CINE colabora de forma ordinaria con diferentes aplicacións e contornas Web, e sempre recomenda a todos os usuarios que antes de acceder ás devanditos contornas web lean atentamente os correspondentes avisos legais e políticas de privacidade, e que só accedan aos mesmos unha vez comprendan e acepten na súa totalidade devandito texto legal.

FKM CINE comprométese a controlar os contidos que se expoñan nas devanditas redes sociais e expulsará aqueles usuarios que fagan un uso incorrecto nelas.